Kategorie

Regulamin

SŁOWNICZEK

Sklep Internetowy - prowadzony przez firmę Kelerbran Aleksander Pytlarczyk z siedzibą w Pogorzeli, adres 05-430 Pogorzel, ul. Świerkowa 9. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 001356767/2013 dokonanego przez Prezydenta Miasta Otwocka, REGON 146850515, NIP 532-187-66-55 sklep internetowy działający pod adresem: http://www.kelerbran.pl, sprzedający Produkty za pośrednictwem Internetu

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych Zamówień, historię Zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu Zamówień

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego na stronie Sklepu Internetowego.

Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych tworzących adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, służący następnie do kontaktu między firmą Kelerbran Aleksander Pytlarczyk a Klientem

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta

Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynku polskim

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat Produktu

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy firmą Kelerbran Aleksander Pytlarczyk a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną) w Sklepie Internetowym

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Magazyn – magazyn zlokalizowany w Warszawie 04-501, przy ul. Płowieckiej 105/107, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową

Sklep internetowy www.kelerbran.pl prowadzony jest przez

Kelerbran Aleksander Pytlarczyk
04-501 Warszawa
ul. Płowieca 105/107.
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Otwock pod nr 001356767/2013
NIP: 5321876655
REGON: 146850515

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl, w tym przeglądania oferty Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędny jest:
  • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 2. Firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady:
  • korzystania ze Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl
  • składania Zamówień na Produkty
  • realizacji Zamówień
  • uiszczania opłaty za zamówione Produkty
  • anulowania Zamówień i odstąpienia od umowy
  • składania i rozpatrywania reklamacji
 4. Przeglądanie oferty Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl nie wymaga rejestracji ani logowania
 5. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl nie wymaga zarejestrowania ani zalogowania. Korzyści wynikające z założenia Konta Klienta oraz składania Zamówień po uprzednim zalogowaniu zostały opisane w niniejszym Regulaminie
 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/

 

REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym www.kelerbran.pl wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego. Należy podać adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasło. Zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym www.kelerbran.pl oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne
 3. Po zakończeniu Rejestracji w Sklepie Internetowym www.kelerbran.pl każdorazowe logowanie odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji Konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta - Moje konto
 4. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres sklep@kelerbran.pl. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej używany do logowania w Sklepie Internetowym
 5. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl, składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego, korzystać z promocji przygotowanych wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów
 6. Nieprawidłowości w działaniu stron Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl należy zgłaszać firmie Kelerbran Aleksander Pytlarczyk za pośrednictwem strony Kontakt (należy wybrać Temat „Webmaster”) lub wysyłając wiadomość na adres sklep@kelerbran.pl
 7. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym www.kelerbran.pl
 8. Konto Klienta jest własnością firmy Kelerbran Aleksander Pytlarczyk i może zostać usunięte bez podania przyczyny. Klient zostanie powiadomiony o usunięciu Konta w terminie 5 Dni roboczych, wiadomością e-mail wysłaną na adres używany jako Login na stronach Sklepu Internetowego

 

INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Informacje o Produktach dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego
 2. Ceny Produktów przedstawionych na stronach Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl:
  • podane jako ceny brutto zawierają podatek VAT (podawane są w złotych polskich)
  • podane jako ceny netto nie zawierają podatku VAT (podawane są w złotych polskich)
  • nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranej formy dostarczenia Produktu do Klienta oraz od wielkości Zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta.
  • całkowity koszt zamówienia wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta, składa się z ceny Produktów wraz z kosztami dostawy
 3. Firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów, do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży
 4. Firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk umożliwia zakupy w cenach hurtowych. Status odbiorcy hurtowego może uzyskać tylko zarejestrowany Klient naszego Sklepu Internetowego. Poziom upustów i ceny hurtowe ustalane są indywidualnie
 5. Wprowadzenie do Koszyka wybranego Produktu nie jest równoznaczne z jego zakupem. Produkt znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje własnością Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl i na tym etapie nie obciąża Klienta
 6. Promocje w Sklepie Internetowym www.kelerbran.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej
 7. Firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk nie gwarantuje, że publikowane dane w opisach Produktów nie zawierają uchybień lub błędów, które jednak nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient przed podjęciem decyzji o złożeniu Zamówienia powinien skontaktować się z firmą za pośrednictwem strony Kontakt (należy wybrać Temat „Produkty”) lub wysyłając wiadomość na adres sklep@kelerbran.pl
 8. Firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk realizuje indywidualne zamówienia spoza prezentowanej na stronach Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl oferty Produktów. Zamówione Produkty w tym trybie nie będą przyjmowane do zwrotów

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl Klient może składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę
 2. Klient może składać Zamówienia bezpośrednio przez stronę www.kelerbran.pl, telefonicznie lub wysyłając wiadomość na adres sklep@kelerbran.pl
 3. W celu złożenia Zamówienia przez stronę www.kelerbran.pl należy:
  • zalogować się do Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl (punkty „c” oraz „d” nie muszą być wypełniane) lub pozostać niezalogowanym (wszystkie punkty muszą zostać zrealizowane)
  • wybrać Produkty a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
  • wybrać formę dostarczenia Produktów
  • wpisać dane do wystawienia faktury VAT, numer telefonu aby umożliwić kurierowi kontakt z Klientem. Podane w tym miejscu dane domyślnie służą jako adres dostawy
  • jeśli adres dostawy różni się od danych podanych do wystawienia faktury, należy wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu
  • kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”
 4. W przypadku wybrania płatności z góry, należy opłacić Zamówienie jednym z dostępnych sposobów płatności
 5. Zamówione Produkty mogą być dostarczone Klientowi:
  • kurierem na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu
  • Klient może odebrać je w siedzibie firmy Kelerbran Aleksander Pytlarczyk znajdującej się w Warszawie 04-501, przy ul. Płowieckiej 105/107, w sytuacji gdy Produkty będą odbierane przez Klienta w siedzibie firmy Kelerbran Aleksander Pytlarczyk opłata za dostawę nie jest naliczana
 6. Nieprawidłowo wypełnione formularze Zamówienia nie będą realizowane
 7. Po przyjęciu Zamówienia przez firmę Kelerbran Aleksander Pytlarczyk na adres poczty elektronicznej Klienta (używany jako Login) wysłane zostanie potwierdzenie przyjęcia zamówienia
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie firmie Kelerbran Aleksander Pytlarczyk oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu
 9. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa na adres poczty elektronicznej Klienta (używany jako Login) wysłane zostanie potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które jest oświadczeniem firmy Kelerbran Aleksander Pytlarczyk o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu
 10. Po potwierdzeniu zamówienia firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk może wystawić fakturę pro-forma, na podstawie której Klient dokonuje wpłaty na konto, którego numer znajduje się na fakturze lub na stronie Kontakt
 11. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania Zamówienia, Produkty zamówione przez Klienta są dostępne w Magazynie sklepu lub u jego dostawców. Firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych Zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu Klienta. O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją Zamówienia Klient powiadamiany jest w trybie pilnym
 12. W sytuacji, gdy realizacja części Zamówienia jest niemożliwa, firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk oferuje Klientowi wybór jednej z opcji:
  • anulowanie całości zamówienia. Oznacza to, że firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk zostaje zwolniona z obowiązku realizacji Zamówienia. Jeżeli zapłata za zamówione Produkty została dokonana z góry, firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk zwróci Klientowi zapłaconą kwotę
  • anulowanie tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie. Oznacza to, że firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk realizuje tylko część Zamówienia, natomiast w pozostałym zakresie zostaje zwolniona z obowiązku jego realizacji. Jeżeli zapłata za zamówione Produkty została dokonana z góry, firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk zwróci Klientowi część zapłaconej kwoty, za tą część Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa
  • podział Zamówienia. Oznacza to, że firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk realizuje część Zamówienia i określa nowy termin realizacji tej części Zamówienia, której realizacja nie była możliwa w pierwotnie określonym terminie. Klient ponosi koszty dostawy tylko przy realizacji pierwszej części Zamówienia
  • realizacji całości Zamówienia, gdy wszystkie Produkty zostaną skompletowane. Oznacza to, że firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk określa nowy termin realizacji całości Zamówienia
  • w przypadku gdy Klient nie wybierze żadnej opcji realizacji Zamówienia, lub w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk może zrealizować Zamówienie w części i anulować część której realizacja nie jest możliwa lub anulować Zamówienie w całości. Jeżeli zapłata za zamówione Produkty została dokonana z góry, firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w całości (przy anulowaniu całego zamówienia) lub w części (przy anulowaniu części zamówienia)
 13. Anulowanie Zamówienia oznacza umowne prawo odstąpienia, z którego firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk może skorzystać w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem
 14. Firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów
 15. Firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia
 16. Firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia, jeżeli cena Produktów umieszczonych w Zamówieniu stanowi wynik pomyłki

 

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 1. Klient ma prawo dokonywać zmian w Zamówieniu do momentu nadania przesyłki
 2. Status realizacji zamówienia widoczny jest na stronie „Moje Konto” - „Historia i szczegóły moich zamówień”
 3. Zmian w Zamówieniu można dokonywać wysyłając wiadomość na adres sklep@kelerbran.pl
 4. Zmiany mogą dotyczyć:
  • rezygnacji z całości bądź z części Produktów. Jeżeli zapłata za zamówione Produkty została dokonana z góry, firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w całości (przy rezygnacji z całego zamówienia) lub w części (przy rezygnacji z części zamówienia)
  • zmian w adresie dostawy
  • zmian danych na fakturze
 5. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Zamówienia na adres poczty elektronicznej (używany jako Login)

 

METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma prawo wybrać jedną z następujących metod płatności za zamówione Produkty:
  • płatność gotówką przy odbiorze
  • przelew bankowy
  • przelew elektroniczny
  • karta płatnicza, przelew transferowy i e-przelew, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep Internetowy www.kelerbran.pl
 2. W przypadku wybranych Produktów Sklep Internetowy www.kelerbran.pl zastrzega sobie wykluczenie wybranych metod płatności
 3. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Klienta na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

 

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Wybór metody płatności gotówką przy odbiorze skutkuje rozpoczęciem realizacji Zamówienia po zakończeniu procesu składania Zamówienia
 2. Wybór pozostałych metod płatności skutkuje rozpoczęciem realizacji Zamówienia po otrzymaniu przez firmę Kelerbran Aleksander Pytlarczyk potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Czas dostawy zamówionych Produktów zależy od dostępności, o której Klient jest informowany przy akceptacji Zamówienia (zmiana statusu Zamówienia). Zamówienia realizowane są od jednego do trzech dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia
 2. Firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Zamówienia w sytuacji gdy Klient podał niepełne lub błędne dane
 3. Koszty przesyłki Zamówienia o wartości do 3.000 zł netto ponosi Klient. W przypadku Zamówień powyżej tej kwoty, koszty przesyłki mogą być ustalane indywidualnie
 4. Zamówienia indywidualne i Produkty wielkogabarytowe jak szafy stojące realizowane są w oparciu o odrębne ustalenia z Klientem
 5. Firma kurierska zazwyczaj dostarcza przesyłkę następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu
 6. Firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymania terminu dostawy przez firmy kurierskie
 7. Po uiszczeniu opłaty za dostarczone Zamówienie, Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera i odmówić jej przyjęcia jeśli paczka jest uszkodzona lub Produkty są niezgodne z Zamówieniem
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia. Brak protokołu szkody, spisanego w obecności kuriera w dniu odbioru uniemożliwia wymianę Produktu na nowy lub otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Potwierdzając odbiór Klient potwierdza zgodność zawartości z Zamówieniem, tym samym uzyskuje prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i z użytkowaniem Produktu
 9. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego Produktu

 

PROMOCJE

 1. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona ilość Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży, lub przerwania promocji przez Sklep Internetowy www.kelerbran.pl
 2. O planowanych promocjach informujemy zarejestrowanych Klientów, którzy wyrazili chęć otrzymywania takich informacji
 3. Firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie promocyjnej, wprowadzania i wyłączania produktów z tej oferty a także odwoływania akcji promocyjnych bez podania przyczyny

 

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej
 2. Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamówienia z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym www.kelerbran.pl. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien:
  • bezpiecznie zapakować reklamowany Produkt w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (mogą to być: karta gwarancyjna, instrukcje, sterowniki i wszelkie dodatkowe wyposażenie). W przypadku braku oryginalnego opakowania, ryzyko uszkodzenia Produktu podczas transportu ponosi reklamujący
  • dołączyć dowód zakupu i podaną przyczyną reklamacji
  • odesłać paczkę na adres Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl: Warszawa 04-501, ul. Płowiecka 105/107, pok. nr 305
 4. Sklep Internetowy www.kelerbran.pl zastrzega sobie możliwość odesłania reklamowanego Produktu, jeśli został on dostarczony bez kompletnej dokumentacji lub nie stwierdzono usterek podanych przez Klienta. W takim przypadku reklamowany Produkt będzie odsyłany na adres i koszt Klienta
 5. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw
 6. Sklep Internetowy www.kelerbran.pl najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 7. W przypadku uznania reklamacji, wadliwy Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy i odesłany do Klienta (koszt wysyłki ponosi Sklep Internetowy). Jeżeli będzie to niemożliwe (z powodu np.: zaprzestania produkcji, lub braku Produktu w magazynie) Sklep Internetowy zaoferuje do wyboru inny (równoważny), dostępny Produkt lub zwróci Klientowi równowartość ceny jaką Klient zapłacił za Produkt
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji lub gwarancji, koszty związane z przesłaniem Produktu reklamowanego zostaną zwrócone przez Sklep Internetowy
 9. Sklep Internetowy nie odbiera uszkodzonych Produktów wysłanych do nas za pobraniem i nie odpowiada za koszty z tym związane
 10. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni Klient, stąd też dalsze zbycie Produktuu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia do momentu wysłania przesyłki, aby to uczynić należy wysyłać wiadomość na adres sklep@kelerbran.pl
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Produktu do Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl
 3. Zwracane Produkty muszą być kompletne oraz w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu
 4. Produkty należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: Warszawa 04-501, ul. Płowiecka 105/107, pok. nr 305
 5. Sklep Internetowy www.kelerbran.pl zwraca należność za odesłany Produkt w ciągu 7 Dni roboczych
 6. Sklep Internetowy nie odbiera Produktów wysłanych do nas za pobraniem i nie odpowiada za koszty z tym związane

 

ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk dokona zwrotu należności w sytuacji:
  • anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją
  • odstąpienia od umowy po zwrocie Produktu
  • braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy po uznaniu reklamacji
 2. Zwrot należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych
 3. Firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk dokona zwrotu należności na rachunek bankowy z którego nastąpiła płatność. W sytuacji gdy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta
 4. Firma Kelerbran Aleksander Pytlarczyk nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli mimo wezwania przesłanego na adres poczty elektronicznej Klienta (używany jako Login), Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta

 

DANE OSOBOWE

 1. Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Kelerbran Aleksander Pytlarczyk oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym www.kelerbran.pl
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep Internetowy www.kelerbran.pl
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich
 5. Jeżeli Klient wyrazi dodatkową zgodę dane osobowe będąwykorzystywane przez Sklep Internetowy www.kelerbran.pl do informowania Klienta o nowych Produktach, promocjach i usługach
 6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia

 

RECYKLING SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego Produktu do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: Warszawa 04-501, ul. Płowiecka 105/107, pok. nr 305
 2. Klient ponosi koszty dostawy starego (zużytego) sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w tym Regulaminie
 2. Informacje o Produktach znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
 3. Informacje techniczne i fotografie są chronione prawem krajowym i międzynarodowym i nie mogą być wykorzystywane w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody
 4. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe i logo, służą jedynie do celów identyfikacyjnych oraz informacyjnych
 5. Nazwy produktów, opisy techniczne i sposób działania oraz logo, mogą być zastrzeżone przez odpowiednich właścicieli
 6. Sklep Internetowy www.kelerbran.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.)
 8. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego www.kelerbran.pl. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się na stronie Polityka prywatności
 9. Ewentualne spory między Klientem a firmą Kelerbran Aleksander Pytlarczyk rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy
 10. Sklep Internetowy www.kelerbran.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.kelerbran.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia

Agencja Interaktywna Migomedia